Disclaimer

Crimipedia is gebaseerd op (openbare) bronnen als kranten, tijdschriften, sites en boeken en probeert een zo compleet mogelijk beeld te geven van alle mensen, gebeurtenissen en organisaties die hier beschreven worden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Crimipedia en de daarin opgenomen gegevens, kan Sanoma niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van Crimipedia. Sanoma aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Crimipedia.

Mocht u ondanks betrachte zorgvuldigheid nog een op- of aanmerking hebben op de teksten, dan stellen wij het zeer op prijs indien u dit aan ons kunt laten weten via Online@panorama.nl.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van Crimipedia (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Panorama, onderdeel van Sanoma Media Netherlands B.V., en/of haar licentiegevers. De inhoud van Crimipedia mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanoma is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te publiceren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.